پذیرش مقاله عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری در دو فصلنامه پژوهش های معماری و محیط دانشگاه زنجان

۰۹ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۱ کد : ۴۳۲۰ اطلاعیه ها اخبار
تعداد بازدید:۳۳۰
پذیرش مقاله عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری در دو فصلنامه پژوهش های معماری و محیط دانشگاه زنجان

مقاله رضا نقدبیشی عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری با عنوان مدل سازی آموزش معماری با محوریت مطالعات محیط - رفتار در دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های معماری و محیط دانشگاه زنجان مورد پذیرش قرار گرفت. وی در چکیده این مقاله اشاره کرده است : 

عدم رشد کیفی در مقابل رشد سریع کمّی و کمبود نگرش به نظریه‌های اثباتی در آموزش معماری از عوامل بنیادین در پرداختن به جستار حاضر بوده و رویکرد اتخاذ شده با ملاحظه‌ی نظریه‌ی امکان گرایی و با هدف استفاده از سودمندی‌های یک خوانش بین رشته‌ای همراه با تحدید علوم رفتاری در دو حوزه‌ی روان شناسی محیطی و مطالعات محیط-رفتار شکل گرفته است. مساله اصلی پژوهش بر این اساس است که چه  شاخصه هایی از مطالعات محیط رفتار می تواند در تعیین روشی برای آموزش معماری موثر باشند و الگویی که بتواند به ایجاد فرآیندی با رویکرد ذکر شده در کارگاه معماری منتهی شود چیست. هدف در این پژوهش، شناسایی و بازبینی رویکردها در مقولات آموزش معماری، فرآیند طراحی و علوم رفتاری به منظور تدوین مدل مفهومی پژوهش و بررسی تعامل بین مقولات یاد شده است.  بر این اساس ، فرآیند شامل بررسی و گردآوری داده ها و مطالعات  در حوزه‌ی آموزش معماری، فرآیند طراحی و علوم رفتاری بوده است.  این نوشتار سه قالب اساسی نظام‌های محیطی، رفتاری و مفهومی برای شکل دهی به ساختار الگو و نظریه را مورد مطالعه قرار داده است. مدل ارائه شده تلاش داشته است تا روش آموزش را با تاکید بر کسب دانش با رویکرد علوم رفتاری همراه با کاربرد آن در موقعیت‌های خاص از جمله مراحل تحلیل، ترکیب و ارزیابی در فرآیند طراحی ارائه نماید. بر این مبنا، روش آموزش مبتنی بر یک روش جامع برای یادگیری دانشجویان است که مسیر آن را فرآیند طراحی محیط- رفتار محور تعیین می‌نماید. از طرف دیگر تلاش شده است که مربی و یادگیرنده انبوه اطلاعات منتج از مطالعات محیطی و رفتاری را تفکیک، شناسایی و برای کاربرد در طراحی مهیا سازند.

 


نظر شما :