تقویم آموزشی دانشگاه

دوره تابستان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

 

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

انتخاب واحد

96/04/18

96/04/21

برگزاری کلاس ها

96/04/24

96/06/02

امتحانات

96/06/04

96/06/11