تقویم آموزشی دانشگاه

نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

انتخاب واحد

96/06/12

96/06/22

برگزاری کلاس ها

96/06/25

96/10/14

ثبت نام متاخرین

96/06/15

96/07/04

حذف و اضافه

96/07/10

96/07/13

امتحانات

96/10/16

96/10/28