عناوین پروپوزال های تصویب شده

عناوین پروپوزالهای تصویب شده دانشجویان کارشناسی ارشد معماری مهرماه94- دیماه95

عنوان

استاد راهنما

نام دانشجو

ردیف

طراحی سرپناه اسکان موقت در مناطق سانحه دیده با رویکرد قابلیت استفاده مجدد )مطالعه موردی: مناطق زلزله زده تبریز(

دکتر علیرضا تقدیری

احسان اکبری موسی

1

هتل پنج ستاره )رویکرد طراحی بهینه بر اساس پارامترهای محیط و اقلیم- نمونه موردی: استان مازندران، ایزدشهر(

دکتر مسعود جعفری

پیام سعیدی

2

طراحی هتل با رویکرد ارتقای محیط گردشگری متاثر از انرژی خورشیدی سازگار با محیط، نمونه موردی امیدیه اهواز

دکتر  مسعودجعفری

امیدهاشمی مطلق

3

طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی با رویکرد سبک سازی سیستم سازه ای نوین در شهر تهران

دکتر علیرضا تقدیری

آزاده عزیزی

4

طراحی مهد کودک با بهره گیری از عوامل بصری تاثیر گذار بر رفتار کودک

دکترامید خبیری

ساقی بهنام

5

کاربرد شاخصه های معماری طبیعت گرا در طراحی فضاهای آموزشی دانشگاهی با تاکید

بر افزایش خلاقیت )نمونه موردی: طراحی دانشکده هنر و معماری در شهر دماوند(

دکتر ندا ضیابخش

لیلا پور محمودی

6

طراحی مجتمع مسکونی 85 واحدی در شهر تهران با رویکرد شاخصه های محیطی با تاکید بر فضای باز

دکتر رضا نقدبیشی

سعید بلاقی

7

طراحی مجتمع فرهگی- توریستی با رویکرد زمینه گرایی اقلیم گرم و خشک )نمونه موردی: یزد(

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

ساناز مکانیک

8

طراحی مسکن بهینه با رویکرد باززنده سازی بافت فرسوده )مطالعه موردی: طراحی مجتمع مسکونی در منطقه خاوران(

دکتر رضانقد بیشی

الناز مبینی کیا

9

طراحی مرکز تعاملات و آفریشنهای فرهنگ و هنر با رویکرد استفاده از راهبردهای اقلیمی مناطق گرم و خشک )مورد مطالعاتی: شیراز(

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

محمد سعید نصرتی

10

طراحی سیستم ساختمانی نوین مدولار با کاربرد مسکونی )نمونه موردی، شهرستان طالقان(

دکتر علیرضا تقدیری

سمیرصالحی

11

طراحی مرکز تفریحی آموزشی موسیقی کودک به منظور تاثیر روح پروری موسیقی در افزایش راندمان کودکان، منطقه 1 ناحیه 4 )پارک جنگلی یاس، تهران(

دکتر ندا ضیابخش

مریم نیستانی

12

طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر معماری مشارکتی )نمونه موردی: طراحی مجتمع مسکونی در شهر تهران، 95 واحدی(

دکتر رضا نقدبیشی

 نوشین عرفانیان

13

ارایه راهکارهایی به منظور افزایش راندمان فضاهای اداری با رویکرد بهرهبرداری از معماری سبز

دکتر ندا ضیا بخش

ندا رستمی

14

طراحی باغ شفابخش برای کودکان سرطانی به منظور کاهش اضطراب )شهر تهران(

دکتر ندا ضیا بخش

مرضیه صالحی راد

15