تقسیم بندی اعضای هیات علمی دانشکده در شوراهای تخصصی گروه ها