زمان بندی دروس طرح نهایی و کارآموزی کارگاهی

 

زمان بندی اخذ، تحویل پروژه و اعلام نمره نهایی دروس طرح نهایی و کارآموزی کارگاهی در مقطع کارشناسی

1

2

3

4

زمان اخذ

طرح نهایی یا کارآموزی

حداکثر زمان ممکن

برای اعلام نمره

در صورت عدم ارائه

پروژه طرح نهایی یا کارآموزی

برای ادامه

پروژه طرح نهایی یا کارآموزی

و اخذ نمره

نیمسال اول

تا قبل از شروع امتحانات

شهریورماه همان سال تحصیلی

اعمال حذف ماده 35 برای دانشجو

توسط استاد

دانشجو طرح نهایی یا کارآموزی را

برای نیمسال دوم همان سال تحصیلی

اخذ می کند.

نیمسال دوم

و

دوره تابستان

تا قبل از شروع امتحانات

دی ماه سال تحصیلی آتی

اعمال حذف ماده 35 برای دانشجو

توسط استاد

دانشجو طرح نهایی یا کارآموزی را

برای نیمسال اول سال تحصیلی آتی

اخذ می کند.