زمان بندی دروس طرح نهایی و کارآموزی کارگاهی

 
زمان بندی اخذ، تحویل پروژه و اعلام نمره نهایی دروس طرح نهایی و کارآموزی کارگاهی در مقطع کارشناسی
از تاریخ 96/04/18
 

1) زمان اخذ درس

طرح نهایی یا کارآموزی

2) حداکثر زمان ممکن برای اعلام نمره

3) در صورت عدم ارائه پروژه طرح نهایی یا کارآموزی توسط دانشجو

4) اخذ درس طرح نهایی یا کارآموزی در ترم آتی

نیمسال اول

25 اسفندماه همان سال تحصیلی

اعمال حذف ماده 35 برای دانشجو  توسط استاد

دانشجو طرح نهایی یا کارآموزی را برای نیمسال دوم همان سال تحصیلی اخذ می­ کند.

نیمسال دوم

25 شهریورماه همان سال تحصیلی

اعمال حذف ماده 35 برای دانشجو توسط استاد

دانشجو طرح نهایی یا کارآموزی را برای نیمسال اول سال تحصیلی آتی اخذ می­ کند.

دوره تابستان

15 دی­ماه سال تحصیلی آتی

اعمال حذف ماده 35 برای دانشجو توسط استاد

دانشجو طرح نهایی یا کارآموزی را برای نیمسال اول سال تحصیلی آتی اخذ می ­کند.