پشتیبانی و دبیرخانه

 

سمت

نام و نام­ خانوادگی

شماره داخلی

شماره تماس مستقیم

مسوول امور پشتیبانی دانشکده

بهنام میرهاشمی

2408

76505891-9

دبیرخانه دانشکده

عباس تقی زاده