زمان برگزاری امتحان معرفی به استاد در دوره تابستان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

 

 

نوبت

شروع ثبت نام درس معرفی به استاد

زمان برگزاری امتحان معرفی به استاد

ساعت برگزاری امتحان معرفی به استاد

اول

از ابتدا تا هفته دوم

هفته دوم

(یکشنبه 96/05/01)

08:30

دوم

از هفته سوم تا هفته ششم

هفته ششم

(چهارشنبه 96/06/01)

08:30

-

-

-

-