زمان برگزاری امتحان معرفی به استاد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

 

 

نوبت

شروع ثبت نام درس معرفی به استاد

زمان برگزاری امتحان معرفی به استاد

ساعت برگزاری امتحان معرفی به استاد

اول

از ابتدا تا هفته چهارم ترم

هفته چهارم

(چهارشنبه 95/12/11)

08:30

دوم

از هفته پنجم تا هفته دهم ترم

هفته دهم

(چهارشنبه 96/02/13)

08:30

سوم

کسانی که در نوبت اول یا دوم اقدام به ثبت نام نموده، لیکن به هر دلیلی در تاریخ تعیین شده موفق به شرکت در جلسه امتحان نشده اند.

هفته شانزدهم

(چهارشنبه 96/03/17)

08:30