مدیر آموزش

 
نام و نام خانوادگی: فریبا سوری پیلانگرگی
 
تحصیلات:
  • کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • کارشناسی رشته علوم اجتماعی
 
سوابق کاری:
  • اشتغال به کار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1375 تاکنون.
  • شروع به تدریس به عنوان مدرس مدعو رشته مدیریت از سال 1382.
  • رییس اداره آموزش دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی از سال 1386.
  • رییس اداره آموزش دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی از سال 1391.
  • مدیر آموزش دانشکده هنر و معماری از سال 1394.