کارشناسی ارشد طراحی شهری

مدیرگروه و رییس شورای تخصصی گروه : دکتر سیدعبدالهادی شبیری نژاد

دانلود جدول دروس رشته" کارشناسی ارشد طراحی شهری"

دانلود سرفصل دروس کارشناسی ارشد طراحی شهری

اعضای شورای تخصصی کارشناسی ارشد طراحی شهری (به ترتیب حروف الفبا):

1- دکتر بهاره اریس

2- دکتر مینا خندان

3- دکتر هما هدایت