کارشناسی طراحی وبرنامه ریزی شهری و منطقه ای

اعضای شورای تخصصی کارشناسی ارشد رشته های برنامه ریزی و طراحی شهری (به ترتیب حروف الفبا):

1- دکتر سید عبدالهادی شبیری نژاد

2- دکتر بهاره اریس

3- دکتر مینا خندان

4- دکتر هما هدایت