روزهای حضور مدیران گروه های آموزشی

روزهای حضور مدیران گروه های آموزشی در نیسمال اول 96 -97

مدیرگروه آموزشی

رشته ها و گرایش ها

روزهای حضور

دکتر سید عبدالهادی شبیری نژاد

  • طراحی شهری (کارشناسی ارشد)
  • مهندسی معماری (کارشناسی ارشد و کارشناسی)
  • طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای (کارشناسی ارشد)

شنبه

یکشنبه

دوشنبه ( تا ساعت  12 ظهر)

چهارشنبه

دکتر مینا خندان

  • معماری داخلی
  • مهندسی شهرسازی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

سید ادریس مستقیم

  • علمی کاربردی معماری
  • ارتباط تصویری – ارتباط تصویری
  • کاردانی پیوسته معماری (نقشه کشی معماری)
  • کاردانی ناپیوسته معماری

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

پنجشنبه