روزهای حضور مدیران گروهها

روزهای حضورآقای دکترخبیری:یکشنبه دوشنبه سه شنبه پنجشنبه

روزهای حضور خانم دکتر خندان (مدیرگروه): دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنجشنبه

روزهای حضور آقای سید ادریس مستقیم(مدیرگروه): یکشنبه دوشنبه  چهارشنبه تا ظهر     پنجشنبه