مدیران گروه

 دکتر سید عبدالهادی شبیری نژاد

مدیر گروه رشته های کارشناسی ارشد مهندسی معماری/ کارشناسی ارشد طراحی شهری/ کارشناسی مهندسی معماری

http://faculty.riau.ac.ir/shobeirinejad/fa

دکتر مینا خندان

مدیرگروه رشته های کارشناسی مهندسی شهرسازی/ کارشناسی معماری داخلی

  http://faculty.riau.ac.ir/khandan/fa

سید ادریس مستقیم

مدیرگروه رشته های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری/ کارشناسی ارتباط تصویری/ کاردانی معماری (پیوسته/ ناپیوسته)

http://faculty.riau.ac.ir/mostaghim/fa