اعضای شورای پژوهشی دانشکده

نظر به تغییر چارت دانشگاه از آبان 97، این صفحه به زودی به روز رسانی خواهد شد. 

 

رییس شورا: دکتر مینا خندان

دبیر شورا:سرکار خانم مدرس

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):

1-دکترهانیه فدایی

2-دکترنداضیابخش

3-دکترامیدخبیری

4-دکتر کاوه شکوهی دهکردی

5-دکتریداله احمدی دیسفانی