اعضای شورای پژوهشی دانشکده

نظر به تغییر چارت دانشگاه از آبان 97، این صفحه به زودی به روز رسانی خواهد شد. 

 

رییس شورا: دکتر رضا نقدبیشی

دبیر شورا: 

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):