ارتباط با رییس دانشکده

تلفن داخلی دفتر ریاست دانشکده :
2338 
وب سایت : 
http://faculty.riau.ac.ir/naghdbishi/fa

تلگرام: 
drnaghdbishi@

ایمیل: 
reza.naghdbishi@gmail.com

reza.naghdbishi@riau.ac.ir