رییس دانشکده

 

رییس دانشکده: آقای دکتر علیرضا تقدیری

 

وظایف و اختیارات:

1- بررسی صلاحیت مدیران گروه ها و اظهار نظر درباره آنان.

2- ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعادل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده.

3- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس واحد به مدیران گروه ها.

4- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس واحد ابلاغ می­ شود.

5- ایجاد هماهنگی در آموزش و پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی دانشکده.

6- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده.

7- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس واحد.