رییس دانشکده

رضا نقدبیشی

http://faculty.riau.ac.ir/naghdbishi/fa

 

 

 

 

 

تحصیلات:

کارشناسی ۱۳۸۵ مهندسی معماری دانشگاه آزد اسلامی واحد مشهد
کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ مهندسی معماری دانشگاه آزد اسلامی واحد مشهد
دکترای تخصصی ۱۳۹۳ مهندسی معماری / آموزش معماری محیط - رفتار محور دانشگاه آزد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی: 

مقالات در نشریات:

مقالات در همایش ها: