اعضای شورای پژوهشی دانشکده

با توجه به تغییر چارت سازمانی دانشگاه از آبان 97، این صفحه به زودی به روز رسانی خواهد شد. 

رییس شورا: 

دبیر شورا: 

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):