تذکرات مهم در خصوص مستندات پژوهشی مستخرج از پایان نامه(۷)