انجمن علمی دانشکده

اعضای انجمن علمی دانشجویی دانشکده به ترتیب حروف الفبا:

 

اعضای اصلی:

1- ایمان بستامی

2- اصلان حسنی راد

3- شیوا خلیلی کلاهیان

4-پوریا رحمتی

5- مسعود دشتی

 

اعضای علی البدل:

6-مهدیه ذبیحی

7-نوید جاودان