دفتر فرهنگ دانشکده

 

 

اعضای شورای فرهنگی دانشکده:

 دکتر علیرضا تقدیری (رئیس شورا)

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):

  دکتر سید عبدالهادی شبیری نژاد 

 دکتر کاوه شکوهی دهکردی

  دکتر  ندا ضیابخش

  دکتر  هانیه فدایی تمیجانی

سید ادریس مستقیم

  دکتر رضا نقدبیشی

دکتر هما هدایت