پشتیبانی و دبیرخانه

 

سمت

نام و نام­ خانوادگی

شماره داخلی

شماره تماس مستقیم

مسوول امور پشتیبانی دانشکده

فرشید خسروی

2408

76505891-9

دبیرخانه دانشکده

سلمان قاسمی