مسوول دفتر رییس دانشکده

 

سمت

نام و نام­ خانوادگی

شماره داخلی

شماره تماس مستقیم

مسوول دفتر رییس دانشکده

سلمان قاسمی

2338

76505891-9