کارشناس پژوهش

 

سمت

نام و نام­ خانوادگی

شماره داخلی

شماره تماس مستقیم

کارشناس پژوهشی

 سرکارخانم مدرس

2313

76505891-9