تماس با دانشکده

به منظور ارتباط با دانشکده دسترسی از روشهای زیر امکان پذیر است:

تلفن: 76509401

تارنما: arch.riau.ac.ir

کانال تلگرام:  https://t.me/faariau

 

تلفن مدیران و کارکنان به شرح زیر می باشد:

1-رییس دانشکده: داخلی2338

2-مدیرپژوهش: داخلی 2313

3-مدیران گروه: داخلی 2408

4-مدیرآموزش : داخلی2516

5-پشتیبانی و دبیرخانه: داخلی2408

6-کارشناس برنامه ریزی: داخلی2516