مدیر آموزش

 
نام و نام خانوادگی: زینب سلیمانی
 
تحصیلات:
 
سوابق کاری: