کارشناسی ارشد طراحی شهری

مدیرگروه و رییس شورای تخصصی گروه : دکتر مینا خندان

دانلود فرم تایید ظرفیت استاد راهنما

دانلود جدول دروس رشته" کارشناسی ارشد طراحی شهری"

دانلود سرفصل دروس کارشناسی ارشد طراحی شهری

اعضای شورای تخصصی کارشناسی ارشد طراحی شهری (به ترتیب حروف الفبا):

1- دکتر بهاره اریس

2- دکتر هما هدایت