روسای پیشین دانشکده

سید حسام الدین طبیبیان

سرپرست گروه های هنر و معماری،  سال 1391 الی 26 بهمن 1394

علیرضا تقدیری

رئیس دانشکده هنر و معماری، از 26 بهمن 1394 الی 21 شهریور 1396
 

رضا نقدبیشی

رئیس دانشکده هنر و معماری، از 21 شهریور 1396 الی 30 آذر 1397