اعضای هیات علمی بازنشسته

1. مهندس محسن رمضانی، کارشناس ارشد مهندسی معماری، مرتبه علمی: مربی

2. دکتر حمیدرضا اخوان آذری: دکتری شهرسازی، مرتبه علمی: استادیار

3. مهندس تورج دانشور: کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، مرتبه علمی: مربی