مدیران گروه

دکتر مینا خندان

مدیرگروه رشته های کارشناسی ارشد طراحی شهری / کارشناسی ارشد مهندسی معماری / کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی/ کارشناسی پیوسته معماری داخلی

  http://faculty.riau.ac.ir/khandan/fa

سید ادریس مستقیم

مدیرگروه رشته های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری/ کارشناسی ارتباط تصویری/ کاردانی معماری (پیوسته/ ناپیوسته) / کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

http://faculty.riau.ac.ir/mostaghim/fa