اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

رییس شورا: دکتر امید خبیری

دبیر شورا: زینب سلیمانی

 

سایر اعضا (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر مینا خندان

سید ادریس مستقیم