اعضای شورای پژوهشی دانشکده

1- آقای دکتر امید خبیری (رییس دانشکده)

2- آقای دکتر یداله احمدی دیسفانی

3- آقای دکتر کاوه شکوهی دهکردی

3- خانم دکتر هانیه فدایی

5- خانم دکتر مینا خندان (رییس شورا)

6-خانم دکتر هما هدایت

7- خانم دکتر ندا ضیابخش

8- خانم مریم مدرس (دبیر شورا)