ارتباط با رییس دانشکده

تلفن داخلی دفتر ریاست دانشکده :
2338 
وب سایت : 
http://faculty.riau.ac.ir/khabiri/fa

تلگرام: 
 

ایمیل: