رییس دانشکده

 

دکتر امید خبیری 
استادیار دانشکده هنر و معماری 

 

        http://faculty.riau.ac.ir/khabiri/fa