اعضای شورای پژوهشی دانشکده

با توجه به تغییر چارت سازمانی دانشگاه از آبان 97، این صفحه به زودی به روز رسانی خواهد شد. 

رییس شورا: خانم دکتر مینا خندان

دبیر شورا: خانم مریم مدرس

 

سایر اعضا :

آقای دکتر امید خبیری (رییس دانشکده)

آقای دکتر یداله احمدی دیسفانی

خانم دکتر هانیه فدایی

خانم دکتر ندا ضیا بخش

آقای دکتر کاوه شکوهی دهکردی

خانم دکتر هما هدایت